Gmina Jaswily
Logo strony

 
Strona główna
Wyślij artykuł
Gmina
Gminny Ośrodek Kultury
GOPS
Przetargi
Gospodarka odpadami
Oferty pracy
Kultura
Orlik 2014
Inwestycje
Przyroda
Ochrona środowiska
Galeria zdjęć
Multimedia
Kamera w Dolistowie
Turystyka
Sołectwa
Kontakt

Związek Komunalny Biebrza

Związek Komunalny Biebrza


Zespół Szkół w Jaświłach

Zespół Szkół w Jaświłach

 

 

Strona internetowa Powiatu Monieckiego

 

Witryna OSP Jaświły

Witryna Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach

 

Podlaski ODR

 

 

Wrota Podlasia

   Opublikowano 01-02-2017 o godz: 17:28  przez użytkownika: jacek
Konkurs ofert
 
przetargi

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
NA WYBÓR REALIZATORA SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH
W RAMACH PROGRAMU ZDROWOTNEGO W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) TYPU 6,11,16,18,
W GMINIE JAŚWIŁY W ROKU 2017

I. OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

Organizatorem konkursu ofert na realizatora Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18, jest Wójt Gminy Jaświły jako udzielający zamówienia.
Konkurs przeznaczony jest dla zakładów opieki zdrowotnej, które świadczą usługi zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Jaświły.
Postępowanie prowadzone jest na podstawie uchwały nr VII/49/15 Rady Gminy w Jaświłach z dnia 29 września 2015 roku o przyjęciu programu zdrowotnego w gminie Jaświły na lata 2016- 2021 w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18,
Oferta powinna być dostarczona przez oferentów na adres: Urząd Gminy Jaświły, Jaświły nr 7, 19-124 Jaświły (pok. Nr 4), fax 857278013 lub a-mail: gmina@jaswily.iap.pl
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny oraz zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Oferentowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wójta Gminy Jaświły, w terminie 10 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
II. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE KONKURSU
Przedmiot konkursu obejmuje:

zakup szczepionek czterowalentnych przeciwko wirusowi HPV (Typ 6,11,16,18) dla 18 dziewcząt i 23 chłopców,
zakup niezbędnych materiałów do realizacji szczepienia,
przeprowadzenie badania lekarskiego kwalifikującego do szczepienia przed każdą dawką szczepienia,
wykonanie usługi szczepienia w cyklu obejmującym 3 dawki dla 18 dziewcząt i 23 chłopców urodzonych w roku 2004, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2017 r.
uzyskania pisemnej zgody od rodzica/opiekuna prawnego dziecka na wykonanie cyklu szczepień obejmującego 3 dawki,
edukację rodziców/opiekunów prawnych poprzez przekazanie informacji o zasadności i istocie szczepienia przeciwko wirusowi HPV,
przyjmowania zgłoszeń, informowania o terminach szczepienia i rejestracji pacjentów we własnym zakresie,

Koszt realizacji programu pokrywany będzie w 100 % z budżetu Gminy Jaświły


III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Udzielający zamówienia wymaga przygotowania i złożenia kompletnej oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w powołanych wyżej przepisach oraz warunkach niniejszego konkursu.
2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na formularzu w/g określonego wzoru. Formularze dostępne są w siedzibie udzielającego zamówienia lub na jego stronie internetowej www.jaswily.pl
3. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
4. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób przejrzysty i czytelny.
6. Oferta nieczytelna podlega odrzuceniu.
7. Oferowana cena musi być ceną brutto zawierającą wszystkie składniki wymienione w pkt II niniejszego ogłoszenia.
8. Ewentualne poprawki w treści oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
9. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę. W tym celu oferent musi złożyć stosowny wniosek w formie pisemnej do udzielającego zamówienie, przed upływem terminu składania ofert.

IV. WYMAGANIA STAWIANE OFERENTOM

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są zakłady opieki zdrowotnej uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym konkursem oraz określone w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

V. WYKAZ WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW OFERENTÓW

Wymagane Oświadczenia:

Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z treścią ogłoszenia oraz z warunkami dotyczącymi przedmiotu konkursu ofert.
Oświadczenie, że Oferent zapoznał się i akceptuje warunki i wzór umowy.
Oświadczenie, że Oferent zobowiązuje się do wykonywania zakresu świadczeń zdrowotnych wynikających z warunków dotyczących przedmiotu konkursu ofert w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2017r.
Oświadczenie w sprawie zdolności organizacyjno - prawnej i finansowej do udzielania świadczeń zdrowotnych w ilości wskazanej w ofercie.
Wskazanie kwalifikacji zawodowej osób udzielających określonych świadczeń zdrowotnych.
Oświadczenie, że Oferent nie zalega z płatnościami podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
Inne dokumenty i oświadczenia oraz informacje mogące mieć zdaniem oferenta wpływ na merytoryczną wartość składanej oferty.

Wymagane dokumenty (potwierdzone za zgodność z oryginałem):

Kopia wpisu do rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej,
Kopia wpisu do rejestru praktyk indywidualnych lub kopia decyzji Wojewody o wpisie do rejestru zakładów opieki zdrowotnej,
Kopia polisy OC w zakresie przedmiotu postępowania.

VI. TERMIN, MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Kompletną ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w zapieczętowanej kopercie zaadresowanej na udzielającego zamówienie i opatrzonej napisem "Konkurs na  szczepienia profilaktyczne w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18, w gminie Jaświły, w roku 2017”.
Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Jaświły, Jaświły nr 7, 19-124 Jaświły pok. Nr 4
Oferta powinna zostać złożona w kopercie w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.
Termin składania ofert wyznacza się na dzień 14 lutego 2017 r. do godz. 10.00.
Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 14 lutego 2017r. o godz. 10.02 w
siedzibie Urzędu Gminy Jaświły pok. Nr 4.

VII. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH KONKURSU

Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi warunkami i dokumentami niniejszego konkursu.
Oferent może wystąpić z zapytaniem dotyczącym warunków konkursu ofert.
Termin przyjmowania zapytań upływa na 4 dni przed terminem składania ofert.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni do upływu terminu składania ofert.
Osobą upoważnioną do kontaktów jest Jan Joka – Wójt Gminy Jaświły tel. 85 7278012 lub Marek Jarosz Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy tel. 85 7278014

VIII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU. OPIS KRYTERIUM WYBORU OFERTY.

Na realizację przedmiotu zamówienia, zamawiający przeznacza kwotę 43 000zł brutto (słownie: czterdzieści trzy tysiące złotych).
Kryterium wyboru oferty będzie w 100% cena szczepienia 18 dziewcząt i 23 chłopców;
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną.
W celu przeprowadzenia konkursu ofert Wójt Gminy Jaświły powoła Komisję Konkursową.
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Wójt Gminy Jaświły zatwierdzając wynik powołanej przez niego odrębnym zarządzeniem Komisji Konkursowej.
Umowy z zakładem opieki zdrowotnej, wybranym w wyniku konkursu, zostaną zawarte w terminie do 10 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy bez podania przyczyn.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty również w przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty konkursowej.


Jaświły, dnia 2017-02-01

Pełen tekst ogłoszenia


#LINKS#
..............................................................................................................................................................................

(c) 2001 - 2015 Gmina Jaświły, Kopiowanie i publikowanie zawartych na stronie materiałów jedynie za zgodą władz gminy