Strona główna

 Przetargi

 Ogłoszenia

 Cenniki

 Daty wywozu

 Lokalizacja

 O nas

 Kontakt

 Polecamy

 Galeria zdjęć

 

 

 

 

Projekt i roboty budowlane na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce gm. Grajewo
 

PL-Jaświły: Roboty budowlane

2011/S 17-026470

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

BIOM Spółka z o.o.
Dolistowo Stare I 144
Kontaktowy: BIOM Sp. z o.o., Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły
Do wiadomości: Mirosław Bałakier
19-124 Jaświły
POLSKA
Tel. +48 857161800
E-mail:
biom-recykling@o2.pl
Faks +48 857161755

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej http://www.biom-recykling.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Inne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Środowisko
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)OPIS

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

Kontrakt nr K-9 obejmujący projekt i roboty budowlane na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce gm. Grajewo.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług

Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych Koszarówka, gm. Grajewo.

Kod NUTS PL343

II.1.3)Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

Zakres Zamówienia obejmuje: Projektowanie, Roboty budowlane wraz z dostawą linii technologicznych obiektów, maszyn i urządzeń, Szkolenia, Próby Końcowe, Próby Eksploatacyjne, uprzątnięcie Placu Budowy, usunięcie Wad, a także wszelkie inne działania niezbędne do przejęcia Robót przez Zamawiającego.
W ramach zadania Kontrakt nr K-9 obejmujący projekt i roboty budowlane na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce gm. Grajewo zostaną wykonane:
A. obiekty mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów:
— instalacja sortowni odpadów zmieszanych i pochodzących z selektywnej zbiórki o zdolności przetwarzania co najmniej 30 000 Mg/a odpadów przy pracy na 1 zmianę wraz z technologiczą linią sortowniczą,
— instalacja procesów kompostowania lub stabilizacji o zdolności przetwarzania co najmniej 14 000 Mg/a odpadów ulegających biodegradacji;
B. budynek socjalno-sanitarny o powierzchni użytkowej ok. 55 m² na potrzeby sortowni odpadów i kompostowni wraz z przyłączami i infrastrukturą techniczną;
C. parking samochodowy o powierzchni nie mniejszej niż 200 m²;
D. przebudowa stacji transformatorowej;
E. magazyn na kontenery na odpady problemowe i niebezpieczne;
F. instalacje odprowadzające wody opadowe pochodzące z dróg i placów oraz dachów;
G. wewnętrzne drogi i place utwardzone, łączące poszczególne obiekty i instalacje, w uzupełnieniu do realizowanych w ramach kontraktu K-8;
H. wewnętrzne drogi i place nieutwardzone, w uzupełnieniu do realizowanych w ramach kontraktu K-8;
I. przyłącza elektroenergetyczne na potrzeby nowo projektowanych obiektów;
J. przyłącza i sieci sanitarne na potrzeby nowo projektowanych obiektów;
K. instalacja telefoniczna, alarmowa i monitoringu;
L. adaptacja kwatery składowania odpadów III do dalszej eksploatacji.
W ramach zadania Kontrakt nr K-9 obejmujący projekt i roboty budowlane na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce gm. Grajewo Wykonawca dostarczy:
— 1 linię sortowniczą,
— 1 prasę do odpadów opakowaniowych o nacisku min. 65 t,
— 1 komplet wyposażenia magazynu na odpady problemowe i niebezpieczne,
— 1 kompaktor odpadów o masie co najmniej 35 t,
— 1 koparko-ładowarkę kołową,
— 1 ładowarkę kołową przegubową,
— 1 hakowiec do obsługi na terenie ZZO kontenerów typu KP-7 – KP-10 z sortowni,
— 1 urządzenie do zamiatania posadzek w halach,
— 1 urządzenie do czyszczenia wodą pod ciśnieniem,
— pojemniki i kontenery na wyposażenie zakładu (wg. opisu przy wyposażeniu sortowni),
— 1 wózek widłowy,
— 1 ciągnik rolniczy,
— 1 przyczepę samowyładowczą,
— 1 przerzucarkę kompostu,
— 1 rozdrabniacz do drewna.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000, 34000000, 34200000, 45213250, 45222110, 45253800, 43250000, 45233226, 34144510, 34223300, 16710000, 34223370, 44613000, 44613800, 44614000

II.1.7)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Nie

II.1.8)Podział na części

Nie

II.1.9)Dopuszcza się składanie ofert wariantowych

Nie

II.2)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres

Zakres Zamówienia obejmuje: Projektowanie, Roboty budowlane wraz z dostawą linii technologicznych obiektów, maszyn i urządzeń, Szkolenia, Próby Końcowe, Próby Eksploatacyjne, uprzątnięcie Placu Budowy, usunięcie Wad, a także wszelkie inne działania niezbędne do przejęcia Robót przez Zamawiającego.
W ramach zadania Kontrakt nr K-9 obejmujący projekt i roboty budowlane na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce gm. Grajewo zostaną wykonane:
A. obiekty mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów:
— instalacja sortowni odpadów zmieszanych i pochodzących z selektywnej zbiórki o zdolności przetwarzania co najmniej 30 000 Mg/a odpadów przy pracy na 1 zmianę wraz z technologiczą linią sortowniczą,
— instalacja procesów kompostowania lub stabilizacji o zdolności przetwarzania co najmniej 14 000 Mg/a odpadów ulegających biodegradacji;
B. budynek socjalno-sanitarny o powierzchni użytkowej ok. 55 m² na potrzeby sortowni odpadów i kompostowni wraz z przyłączami i infrastrukturą techniczną;
C. parking samochodowy o powierzchni nie mniejszej niż 200 m²;
D. przebudowa stacji transformatorowej;
E. magazyn na kontenery na odpady problemowe i niebezpieczne;
F. instalacje odprowadzające wody opadowe pochodzące z dróg i placów oraz dachów;
G. wewnętrzne drogi i place utwardzone, łączące poszczególne obiekty i instalacje, w uzupełnieniu do realizowanych w ramach kontraktu K-8;
H. wewnętrzne drogi i place nieutwardzone, w uzupełnieniu do realizowanych w ramach kontraktu K-8;
I. przyłącza elektroenergetyczne na potrzeby nowo projektowanych obiektów;
J. przyłącza i sieci sanitarne na potrzeby nowo projektowanych obiektów;
K. instalacja telefoniczna, alarmowa i monitoringu;
L. adaptacja kwatery składowania odpadów III do dalszej eksploatacji.
W ramach zadania Kontrakt nr K-9 obejmujący projekt i roboty budowlane na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce gm. Grajewo Wykonawca dostarczy:
— 1 linię sortowniczą,
— 1 prasę do odpadów opakowaniowych o nacisku min. 65 t,
— 1 komplet wyposażenia magazynu na odpady problemowe i niebezpieczne,
— 1 kompaktor odpadów o masie co najmniej 35 t,
— 1 koparko-ładowarkę kołową,
— 1 ładowarkę kołową przegubową,
— 1 hakowiec do obsługi na terenie ZZO kontenerów typu KP-7 – KP-10 z sortowni,
— 1 urządzenie do zamiatania posadzek w halach,
— 1 urządzenie do czyszczenia wodą pod ciśnieniem,
— pojemniki i kontenery na wyposażenie zakładu (wg. opisu przy wyposażeniu sortowni),
— 1 wózek widłowy,
— 1 ciągnik rolniczy,
— 1 przyczepę samowyładowczą,
— 1 przerzucarkę kompostu,
— 1 rozdrabniacz do drewna.

II.2.2)Opcje

Nie

II.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

Rozpoczęcie 30.4.2011. Zakończenie 31.12.2012

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje

1) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium w wysokości 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych).
2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

III.1.2)Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących

Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności.
Płatności dokonywane zgodnie z zapisami w SIWZ.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie

1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia Wykonawcy winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). Zaleca się, aby pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizacje zamówienia są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę zawierającą w swojej treści następujące postanowienia:
1) określenie celu gospodarczego dla jakiego umowa została zawarta;
2) oznaczenie czasu trwania umowy obejmującej okres realizacji przedmiotu zamówienia;
3) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek z jego wykonawców do czasuwykonania zamówienia;
4) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego;
5) umowa winna upoważniać jednego z wykonawców we wszystkich sprawach związanych z ofertą i umową o realizację zamówienia.

III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia

Nie

III.2)WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy.
2) Wykonawca winien złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy wg załączonego do IDW wzoru - załącznik nr 2 do IWD.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę.
3) W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy, Wykonawca musi załączyć do oferty wymagane niżej dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich):
a) aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, który potwierdza prawo Wykonawcy do występowania w obrocie prawnym oraz wskazuje osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.
W przypadku, gdy nie wszystkie powyższe informacje znajdują się w dokumencie rejestrowym należy również załączyć inne dokumenty prezentujące powyższe dane np. statut, umowę spółki itp. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonych dokumentów, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopię poświadczoną przez notariusza;
A w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wg załączonego do IDW wzoru – załącznik nr 3 do IDW;
b) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4) Stosownie do treści § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w:
a) pkt 3.a), 3.b) i 3.d), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
b) pkt 3.c) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8.
5) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt 10b.4. IDW znajdują odpowiednie zastosowanie.
6) Stosownie do treści § 2 ust. 2 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 4.a.1., 4.a.2 oraz 4.b powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Natomiast dokument, o którym mowa powyżej w pkt 4.a.3, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) W celu potwierdzenia znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa):
a) Wykonawca osiągnął w każdym z ostatnich 3 lat obrotowych, średnioroczne przychody netto ze sprzedaży na poziomie minimum 10 000 000,00 PLN;
b) posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej 5 000 000,00 PLN lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 5 000 000,00 PLN;
c) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości 5 000 000,00 PLN.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
2) W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Wykonawca musi załączyć do oferty wymagane niżej dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich):
a) sprawozdanie finansowe albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;
b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie opłaty składki ubezpieczenia.
3) Jeżeli kwoty w ww. dokumentach podane będą w innej walucie niż PLN, Zamawiający w celu sprawdzenia spełnienia warunków przez Wykonawcę dokona ich przeliczenia na PLN według kursu NBP na dzień, w którym ukazało się ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
4) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.

III.2.3)Zdolność techniczna

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1) W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania niniejszego zamówienia, Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie):
a) wykonać należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną porównywalną z przedmiotem zamówienia. Za robotę budowlaną podobną zamawiający uzna budowę lub rozbudowę Zakładu Utylizacji Odpadów, w skład którego wchodziła co najmniej sortownia o wydajności minimum 20 tys. ton/rok odpadów komunalnych oraz kompostownia o wydajności minimum 8 tys. ton odpadów/rok o wartości łącznej co najmniej kwocie 10 mln PLN (z VAT).
2) W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie):
a) wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności:
— Przedstawiciel Wykonawcy (kierownik Kontraktu) – posiadający wyższe wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe przy realizacji minimum 1 inwestycji budowlanej według procedur FIDIC lub równoważnej,
— Kierownik budowy (Kierownik zespołu) - musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno–budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz doświadczenie zawodowe przy realizacji minimum 1 budowy z zakresu ochrony środowiska,
— Kierownik Zespołu Projektowego - Technolog posiadający uprawnienia do projektowania w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, (wodociągowych i kanalizacyjnych) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz doświadczenie zawodowe w projektowaniu zakładów utylizacji odpadów, co najmniej jeden projekt technologii dla budowy lub rozbudowy (modernizacji) zakładu utylizacji,
— Kierownik robót budowlanych posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno–budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
— Kierownik robót sanitarnych posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, (wodociągowych, kanalizacyjnych i cieplnych) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
— kierownik robót elektrycznych posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
— kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Nie dopuszcza się łączenia funkcji.
W przypadku nie spełniania wymogu znajomości języka polskiego przez ww. Specjalistów, Zamawiający dopuszcza spełnienie tego warunku poprzez zatrudnienie na własny koszt przez Wykonawcę tłumacza języka polskiego, zapewniając w ten sposób stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym, przedstawicielami jednostek finansujących i UE, a personelem Wykonawcy.
3) W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie Wykonawca musi załączyć do oferty wymagane niżej dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców niżej wymienione dokumenty mogą być złożone wspólnie):
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć informację na temat wymaganych wykonanych robót budowlanych według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do IDW.
Zaleca się, aby przedkładane dokumenty potwierdzające, że wykonane przez Wykonawców roboty budowlane zostały wykonane należycie, zawierały co najmniej:
a) wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował roboty, których dokumenty dotyczą;
b) wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były roboty;
c) wskazanie zakresu robót;
d) wskazanie wartości inwestycyjnej przedsięwzięcia dla którego wykonywane były roboty;
e) wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i zakończenia);
f) wskazanie miejsca wykonania;
g) opinię podmiotu wskazanego powyżej w pkt b stwierdzającą, że roboty zostały wykonane należycie,
4) W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, musi załączyć do oferty wymagane niżej dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców niżej wymienione dokumenty mogą być złożone wspólnie):
a) w celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:
— wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do IDW oraz dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, w tym dokumenty poświadczające posiadanie stosownych uprawnień budowlanych, a dla Przedstawiciela Wykonawcy (kierownika Kontraktu) należy uzupełnić dalszą część załącznika nr 5 oraz przedłożyć dokumenty stwierdzające, że wskazana osoba posiada wymagane wykształcenie, oraz doświadczenie zawodowe przy realizacji minimum 1 inwestycji budowlanej według procedur FIDIC lub równoważnej.

III.2.4)Zamówienia zastrzeżone

Nie

III.3)SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1)Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

III.3.2)Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Nie

IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

BIOM.BSGO/K-9/2011

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Nie

IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 10.3.2011 - 10:00
Dokumenty odpłatne Nie

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

10.3.2011 - 10:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 10.3.2011 - 10:15

Miejsce

BIOM Sp. z o.o., Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły, Polska.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ

Nie

VI.2)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH

Tak
odniesienie do projektów i/lub programów: Fundusze Europejskie - Fundusz Spójności.

VI.3)INFORMACJE DODATKOWE

VI.4)PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail:
uzp@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587840
Internet:
http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z przepisami Działu VI - Rozdział 3Odwołania ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail:
uzp@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587840
Internet:
http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587700

VI.5)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

22.1.2011

 

Pliki do pobrania

Projekt_zagosp_terenu_w_ramach_K-8.jpg

K-9_KONTRAKT.doc

ogloszenie_K-9.pdf

K-9_PFU.doc

K-9_IDW.doc

 

Pytania i odpowiedzi

k-9_pytania_i_odpowiedzi.doc
pytania_i_odpowiedzi_cz_2.doc
k-9_cz.3_pytania_i_odpowiedzi.doc

 

k-9_informacja.doc

 

Pliki graficzne

 

projekt_zagospodarowania_terenu.jpg
decezja_przeniesienia_decyzji_lokalizacyjnej.pdf
Decyzja_LOKALIZACYJNA.pdf
Decyzja_OOS.pdf


Protokol_z_sesji_otwarcia_ofert.doc

 

Publikacja biom  |Data publikacji 22-01-2011, godzina  15:33

(c) BIOM Dolistowo 2009